Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra generalforsamling

6. oktober 2007

afholdt på Rødvig Kro

 

 

 

1. Valg af dirigent

Formand Jan Skytte foreslog advokat Kim W. Nielsen, som enstemmigt blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at den foreliggende dagsorden kunne godkendes.

 

2. Beretning

Formanden afgav en kort beretning om det forløbne år, hvor der bl.a. havde været fokus på at udvise tilbageholdenhed med de økonomiske midler.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskab for 2006. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kassereren og Kim Allan forelagde et foreløbig regnskab for 2007. Det foreløbige regnskab udviser en forventet likviditet ved årets udgang på ca. 118.000 kr.

Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

 

4 Forslag til kontingent for 2008

Der forelå forslag om at fastholde det årlige kontingent på kr. 5.000,-.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

5. Valg af bestyrelse

Dirigenten henledte medlemmernes opmærksomhed på, at foreningen på generalforsamlingen i 2006 allerede havde peget på en ny bestyrelse for det kommende år. Det blev besluttet at vælge ny bestyrelse i overensstemmelse hermed.

Følgende blev enstemmigt valgt:

Finn Verbiest (formand)

Ole Boding

Thomas Dahlberg

Preben Strampe Rasmussen

Kim W. Nielsen

 

6. Valg af kasserer

Kasserer Judy Nilausen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

 

7. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra kassereren om, at denne fik adgang til foreningens konti gennem netbank.

Det blev enstemmigt vedtaget at give kassereren bemyndigelse til adgang til foreningens konti gennem netbank.

 

8. Orientering ved den nye formand

Finn Verbiest orienterede om den ny bestyrelses arbejde med det kommende års arrangementer, herunder de vanskeligheder der var forbundet med de forslag, der var blevet fremlagt på foreningens møde tidligere på året.

Som det så ud nu, kunne der kun arbejdes videre med et enkelt af forslagene (Budapest) og medlemmerne blev opfordret til at komme med alternative forslag.

 

Den økonomiske ramme for aktiviteter i 2008 blev drøftet. Henset til at der er tale om et jubilæumsår, hvor foreningen traditionelt gør noget ekstra ud af årets aktiviteter, ville det være nødvendigt med en yderligere betaling fra medlemmernes side. Størrelsen heraf drøftedes og der var blandt foreningens medlemmer enighed om, at et beløb på 5000 kr. ville være passende med en betaling på 2.500 kr. senest den 30. november 2007 og 2.500 kr. senest den 30. marts 2008. Kassereren sørger for udsendelse af faktura.

 

9. Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

 

 

Generalforsamlingen hævet.

 

Referent: Kim W. Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk