Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra generalforsamling

6. september 2008

afholdt på Hotel Mercure Budapest Korona

 

 

 

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Kim W., som enstemmigt blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at den foreliggende dagsorden kunne godkendes.

 

2. Beretning

Formanden afgav en kort beretning om det forløbne år, hvor der havde været fokus på foreningens 15 års jubilæum og markeringen heraf.

Formanden orienterede endvidere om, at der i årets løb var to medlemmer, der havde meldt sig ud af foreningen.

Efter en drøftelse af sidstnævnte, herunder muligheden for at blive hvilende medlem, blev formandens beretning godkendt.

 

3. Forslag om reduceret kontingentbetaling

Formanden henledte opmærksomheden på, at nogle af medlemmerne nærmede sig den alder, hvor der normalt sker en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og fremsatte et forslag om reduceret kontingentbetaling for sådanne medlemmer.

Forslaget blev drøftet og det blev enstemmigt vedtaget, at sådanne medlemmer kun skulle betale halvt kontingent.

Ved særarrangementer indeholdende særskilt betaling skulle dog betales fuld pris.

 

4. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskab for 2007. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kassereren forelagde et foreløbigt regnskab for 2008.

Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

 

5. Forslag til kontingent for 2009

Der forelå forslag om at fastholde det årlige kontingent på kr. 5000,-.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse

Der valgtes ny bestyrelse som følger:

Giovanni (formand), samt Klaus, Torben, John, Birthe og Helle (Kim A)

 

7. Valg af kasserer

Judy blev enstemmigt genvalgt.

 

8. Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

Referent: Kim W.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk