Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra generalforsamling

18. september 2010

afholdt på Danhostel, Kerteminde

 

 

 

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Kim W., som enstemmigt blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede endvidere, at den foreliggende dagsorden kunne godkendes.

 

2. Beretning

Formanden afgav en kort beretning om det forløbne år, herunder om baggrunden for valg af emne, forløbet af forårets og efterårets arrangementer, og kunne ikke skjule en vis stolthed over, at bestyrelsen kunne fremvise et forventet overskud i størrelsesordenen 22. – 25.000 kroner.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskab for 2009. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kassereren forelagde et foreløbigt regnskab for 2010.

Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

 

4. Forslag til kontigenter for 2011 

Der blev fremsat forslag om at fastholde det årlige kontingent på kr. 5000,-.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der blev fremsat forslag om, at kontingentet for privat medlemskab blev fastsat til 2500 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der blev fremsat forslag om, at kontingentet for associeret medlemskab blev fastsat til 1500 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

5. Valg af bestyrelse

Der valgtes ny bestyrelse som følger:

Thomas (formand)

Preben

Ole B

Kim W

Birthe – sidevognsrepræsentant

 

6. Valg af kasserer

Judy blev enstemmigt genvalgt og Kim A. genvalgtes som revisor.

 

7. Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

 

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

Referent: Kim W.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk