Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Vedtægter 1996-2008

For foreningen UP/93

 

 

 

 

Nedenstående vedtægter er det oprindelige sæt, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, afholdt den 9. november 1996 på Lisegården.

Vedtægterne blev ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2008.

 

§ 1

Foreningens navn er: UP/93

Foreningens hjemsted er Birkerød kommune og dens adresse er kassererens firmaadresse.

 

§ 2

Foreningens formål

  • - at gennemføre en efteruddannelse for medlemmerne på et højt fagligt niveau
  • - at skabe rammer for personlig udvikling gennem erfaringsudveksling, studiekredse, seminarer ect. i ind- og udland

 

§ 3

Som medlemmer kan optages UP/93 deltagere.

Indmeldelse sker for et år af gangen ved indbetaling af det fastsatte årlige kontingent til foreningens kasserer.

 

Kontingentet fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen.

Årets valgte arrangementskomite (bestyrelse) kan undtagelsesvist vedtage, at supplerende beløb kan opkræves med behørigt varsel.

 

Udmeldelse i løbet af kontingentåret sker skriftligt til formanden for arrangementskomiteen.

 

§ 4

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med et foreningsarrangement i perioden august til december. Generalforsamlingens dagsorden vil være vedlagt mødeindkaldelsen.

 

Eventuelle indkomne forslag eller forslag fra arrangementskomiteen skal fremgå af ovennævnte mødeindkaldelse. Forslag kan dog fremsættes og behandles direkte på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når arrangementskomiteen finder det nødvendigt, og skal desuden indkaldes inden 1 måned, når 5 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker i begge tilfælde skriftligt med 8 dages varsel. 

 

§ 5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indehold

  1. Valg af dirigent
  2. Arrangementskomiteens beretning og regnskab til godkendelse
  3. Forslag til kontingent
  4. Behandling af fremsendte forslag
  5. Valg af arrangementskomite (bestyrelse) – 5 medlemmer
  6. Eventuelt

 

§ 6

Bestyrelsen - kaldet arrangementskomiteen – består af i minimum 5 medlemmer, idet alle involverede firmaer søges repræsenteret.

Arrangementskomiteen vælges/udpeges på generalforsamlingen og fungerer minimum et år af gangen.

 

Arrangementskomiteen konstituerer sig selv og foretager det nødvendige supplement i årets løb ved afgang/forfald.

 

§ 7

Foreningens formue opbevares og sikres af foreningens kasserer, der udpeges af generalforsamlingen.

 

§ 8

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Ved opløsning fordeles foreningens eventuelle formue ligeligt mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer.

 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, afholdt den 9. november 1996

 

Kim W. Nielsen

Dirigent  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

 

 

(C) www.up93.dk