Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Foreningen UP/93

 

 

 

Efter endt kursusforløb i 1994, enedes deltagerne om at fortsætte det frugtbare samarbejde i en model hvorunder man jævnligt kunne mødes, dels for at blive inspireret af hinanden, dels for løbende at få spændende input fra kompetente og / eller interessante mennesker udefra.

 

Allerede i sommeren 1994 tog deltagerne fra R&S initiativ til et seminar for hele holdet på R&S' kursusejendom i Diö, Sverige. Omtale af dette arrangement findes under Forårsarrangementer.

 

Turen til Diö blev en stor succes og var medvirkende årsag til at man enedes om at danne en selvstændig forening, der kunne arrangere lignende events fremover, uafhængigt af de enkelte firmaers interesser og kursusbudgetter.

Foreningen blev formelt dannet på den stiftende generalforsamling på Lisegården den 9. november 1996.

 

I forbindelse med etableringen af foreningens webside i 2008, enedes bestyrelsen om at opdatere foreningens vedtægter. De oprindelige vedtægter kan findes her.

 

 

VEDTÆGTER

for

Foreningen UP/93

 

Nærværende vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen den 19. september 2009 efter elektronisk høring, erstatter Foreningens vedtægter af henholdsvis 24. maj 1996 og 28. oktober 2008.

 

 

§ 1. Navn, formål og hjemsted

 

Foreningens navn er UP/93 og hjemstedet er Ny Køge kommune.

 

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende kasserers adresse.

 

Foreningen har til formål at gennemføre en efteruddannelse for medlemmerne på højt fagligt niveau og at skabe rammer for personlig udvikling gennem erfaringsudveksling, studiekredse, seminarer etc. i ind- og udland.

 

Foreningen er stiftet for at videreføre det oprindelige formål med UP/93: ”at være et erfaringsbaseret uddannelsesforløb i forandringsledelse for ledere i fem større danske virksomheder”. Disse virksomheder var FDB, Digital, Danmarks Radio, Rasmussen og Schiøtz samt KTAS.

 

 

§ 2. Medlemsforhold

 

Som medlemmer kan optages personer, der har deltaget i UP/93.

 

 

§ 3. Udmeldelse og eksklusion

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse i løbet af et kalenderår efter betaling af kontingent medfører ikke ret til tilbagebetaling af kontingent.

 

Et medlem kan ekskluderes, dersom medlemmet undlader at betale det af Generalforsamlingen fastsatte kontingent inden for de af Generalforsamlingen fastsatte frister for betaling.

 

 

§ 4. Kontingent

 

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af Generalforsamlingen og indbetales til Foreningen inden for de af Generalforsamlingen fastsatte frister for betaling.

 

 

§ 5. Medlemsrettigheder og –pligter

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde Foreningens vedtægter og berettigede til at leve op til dens formålsbestemmelse.

 

 

§ 6. Bestyrelsen

 

Foreningens daglige ledelse, herunder arrangementer til gennemførelse af Foreningens formål, varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer valgt af Generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1 suppleant.  Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten. Afgår yderligere et bestyrelsesmedlem og Bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer, er Bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med en formand.

 

Bestyrelsen varetager Foreningens tarv udadtil og indadtil.

 

Bestyrelsesmøde afholdes, når et bestyrelsesmedlem finder det fornødent.

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved enighed.

 

 

§ 7. Kasserer

 

På generalforsamlingen vælges 1 kasserer og en suppleant herfor. Kassereren og suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 8. Generalforsamlingen

 

Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i forbindelse med et foreningsarrangement i perioden fra august til november.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 4 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk lige som ekstraordinær generalforsamling kan afholdes elektronisk.

 

Møde- og stemmeberettigede er ethvert medlem af Foreningen, jf. § 2.

 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Ethvert medlem kan vælges til dirigent.

 

På den ordinære generalforsamling aflægger Bestyrelsen beretning om Foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der fastsættes kontingent og vælges bestyrelse, kasserer samt diverse suppleanter.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

 

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem. Der er ingen begrænsninger i antallet af fuldmagter det enkelte medlem kan have.

 

 

§ 9. Regnskab og formue

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Kassereren indkasserer Foreningens indtægter og betaler Foreningens regninger, og udarbejder Foreningens årsregnskab.

 

Kassereren er pligtig at sørge for, at Foreningens formue i videst muligt omfang er indsat på Foreningens bankkonto.

 

 

§ 10. Tegning

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

 

§ 11. Privat medlemsskab 

 

Såfremt et medlem går på pension, efterløn eller i øvrigt ikke kan oppebære et firmastøttet medlemsskab overgår medlemmet til privat medlemsskab i henseende til kontingentbetaling. Der sker ingen ændringer i medlemmets rettigheder.

 

Kontingentet for privat medlemsskab fastsættes af Generalforsamlingen.

 

 

§ 12. Associeret medlemsskab

 

Såfremt et medlem afgår ved døden, kan efterlevende ægtefælle/samlever optages som associeret medlem. Foreningen retter forespørgsel til den efterlevende om associeret medlemsskab. Et associeret medlem deltager i Foreningens arrangementer som øvrige ægtefæller/samlevere til Foreningens medlemmer.

 

Kontingentet for associeret medlemsskab fastsættes af Generalforsamlingen. Kontingentet dækker betaling for deltagelse i Foreningens efterårsarrangementer.

 

Et associeret medlem kan ikke medbringe yderligere deltagere ved Foreningens arrangementer.

 

Et associeret medlem ophører ved meddelelse herom eller ved manglende betaling, jf. ovenfor.

    

 

§ 13. Vedtægtsændringer

 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.

 

 

§ 14. Opløsning

 

Til Foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet.

 

Ved Foreningens opløsning fordeles Foreningens formue ligeligt mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer.

 

 

§ 15. Tvister, lovvalg og værneting

 

Stridigheder om anvendelsen af disse vedtægter skal afgøres efter dansk ret og værneting er Københavns byret.

 

 

 

Som vedtaget efter elektronisk høring på Foreningens generalforsamling afholdt den 19. september 2009.

 

 

Dirigent

 

Kim W. Nielsen

 

 

---o---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk