Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra generalforsamling

19. september 2009

afholdt på Skipperkroen, Mullerup Havn

 

 

 

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Kim W., som enstemmigt blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede endvidere, at den foreliggende dagsorden kunne godkendes.

 

2. Beretning

Formanden afgav en kort beretning om det forløbne år og henviste til udsendt materiale, der var lagt ud på foreningens hjemmeside, der var etableret siden sidste generalforsamling.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Forslag om reduceret kontingentbetaling

Bestyrelsen havde udarbejdet nye vedtægter, der af medlemmerne var blevet godkendt elektronisk. Dirigenten gennemgik vedtægterne med særlig vægt på bestemmelserne om privat og associeret medlemskab.

Generalforsamlingen bekræftede vedtagelsen af vedtægterne.

 

4. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskab for 2008. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kassereren forelagde et foreløbigt regnskab for 2009.

Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

 

5. Forslag til kontingent for 2010

Der blev fremsat forslag om at fastholde det årlige kontingent på kr. 5000,-.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Der blev fremsat forslag om, at kontingentet for privat medlemskab blev fastsat til kr. 2500,-

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Der blev fremsat forslag om, at kontingentet for associeret medlemskab blev fastsat til kr. 1500,-

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse

Der valgtes ny bestyrelse som følger:

Ole O (formand)

Judy

Jan

Kim A.

Margit – sidevognsrepræsentant

 

7. Valg af kasserer

Judy blev enstemmigt genvalgt.

 

8. Eventuelt

Der var intet til behandling under dette punkt.

 

 

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

Referent: Kim W.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk